Công ty cổ phần bao bì Fuji

Khách hàng tại Hà Nội
Kein Hing Muramoto

Kein Hing Muramoto

MUTO

MUTO

Katolec Viet nam

Katolec Viet nam

Khách hàng tại Hải Phòng
JURARON INDUSTRIES

JURARON INDUSTRIES

Meiko

Meiko

Kyocera

Kyocera

Kyowa Vietnam

Kyowa Vietnam

Katahata

Katahata

Khách hàng tại Hải Dương
Shinheung

Shinheung

Mizuho Spring Viet Nam

Mizuho Spring Viet Nam

Khách hàng tại Bắc Ninh
SANCHINE

SANCHINE

KH ELTEC

KH ELTEC

TENMA

TENMA